ផែនការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់សមតុល្យហួស

កំណត់សងប្រាក់ និងការរក្សាសេវាកម្មរបស់អ្នក

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានបង់ប្រាក់វិក្កយបត្រ TPU របស់អ្នកនៅអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត ហើយមានចំនួនទឹកប្រាក់ដែល

មិនទាន់បានបង់ប្រាក់មុនថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022 ទេនោះ ឥឡូវនេះលោកអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ គម្រោងបង់រំលស់

រយៈពេល 24 ខែ ដោយមិនគិតការប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ លោកអ្នកត្រូវតែបង់ចំនួនប្រាក់វិក្កយបត្រថ្មីរបស់អ្នក និងចំនួនប្រាក់

បង់រំលស់របស់អ្នក ដើម្បីការពារកុំឱ្យថាមពល និង/ឬ ទឹករបស់អ្នកត្រូវបានបិទដំណើរការ។ 

គោលដៅរបស់យើង គឺដើម្បីជួយអតិថិជនរបស់យើងទាំងអស់រក្សាថាមពល និងទឹករបស់ពួកគេ ហើយភ្ជាប់ពួកគេជាមួយនឹង

ជំនួយទូទាត់ប្រាក់។ ដាក់ពិនិត្យសំណុំបែបបទខាងក្រោម ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើលោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួ

យបង់ប្រាក់ឬអត់។ នៅពេលមានការវាយតម្លៃត្រូវបានបញ្ចប់ អ្នកឯកទេសផ្នែកសេវាអតិថិជននឹងទាក់ទងលោកអ្នក

ដើម្បីពិភាក្សាអំពីជម្រើសរបស់អ្នក។

បំពេញសំណុំបែបបទតាមអនឡាញ

ទាញយកសំណុំបែបបទដែលអាចបោះពុម្ពបាន

អតិថិជនដែលត្រូវការជំនួយ អាចទាក់ទងក្រុមការងារសេវាកម្មអតិថិជនរបស់ TPU ដោយហៅទូរស័ព្ទលេខ 253-502-8600, ផ្ញើអ៊ីម៉ែល CService@cityoftacoma.org ឬ ការរៀបចំការណាត់ជួប ដើម្បីមកការិយាល័យរបស់យើង។ 

សូមជូនដំណឹងដល់អ្នកតំណាងរបស់អ្នក ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឱ្យពួកគេផ្តល់ជូនអ្នកបកប្រែភាសាណាម្នាក់។

Close